Slovenská pospolitosť

Počasie

Náš web

Vlastenci.cz

anti communism

Komunisti ZAVRAŽDILI 90 MILIÓNOV ĽUDÍ!!!

Komunisti ZAVRAŽDILI 90 MILIÓNOV ĽUDÍ!!!

Svätý kráľ Štefan proti maďarským barbarom

Bolo to v časoch keď Svätoplukova ríša bola rozpadnutá, ale na jej troskách ešte žili pozostatky tohoto niekdajšieho impéria.
Uhorsko existovalo niekde medzi Rábou, Vesprémom a Ostrihomom zrejme na miestach kde staroslovenský  kráľ Svätopluk povolil usadiť sa ugrofínsko-tureckým kmeňom (známym aj ako starí Maďari). Samostatné boli kniežatstvá Nitrianske a Bycharské (dnes župa Bihor v Rumunsku).
Člen arpádovskej vládnucej dynastie Vajk (pokrstený ako Štefan) nastúpil na post kniežaťa v Nitre. Nitrianske kniežatstvo slúžilo Arpádovcom, ako čakáreň pre budúcich uhorských panovníkov. Arpádovci sa ženili so Slovankami a sám Štefan bol dvojtretinový Slovan.
Štefan sa v Nitre stal horlivým kresťanom. Aj z toho dôvodu odmietal používať staromaďarčinu.
Snahu dostať sa na trón mal aj pohan Kopáň, ktorého podporovali starí Maďari. Štefana podporovali staroslovenskí šľachtici Hunt a Poznan. Tí ho pasovali na rytiera. Štefan so slovenským a nemeckým vojskom porazil pohanské maďarské kmene a zväčšil Uhorsko. V roku 1.000 bol korunovaný za prvého uhorského kráľa. Maďarčina za názov panovníka prevzala slovenské slovo kráľ – királyi.
Starí Maďari nazývali Štefanových vojakov Teutóni. Z toho neskôr skomolením vzniklo maďarské pomenovanie Slovákov Tóti.
Kráľ Štefan založil Uhorsko, ako to sám nazval – ako štát mnohých jazykov. V odkaze potomkom povedal, že krajina jednej reči je slabomyseľná a krehká – imbecil et fragile a aby chránili rečovú rôznorodosť Uhorska. Úradným jazykom sa stala na 800 rokov latinčina.
Kráľ Štefan prevzal Svätoplukovu administratívnu organizáciu – komitáty / župy. Dal raziť v Bratislave mince s nápisom PRESLAVVA CIV a STEPHANVS REX  Do maďarského jazyka prešla kompletne slovenská poľnohospodárska, cirkevná a administratívna terminológia a mnoho iných slovenských slov a slovenských zemepisných názvov v celom dnešnom Maďarsku a aj v Bihore a inde  v Rumunsku..
Kráľ Štefan zomrel v roku 1038 a pochovaný je v Stoličnom Belehrade (v maďarskom preklade Székésfehérvár). V roku 1083 bol vysvätený za svätého.
Počas tureckej okupácie Uhorska zostal slobodný len sever, to jest. prevažne dnešné Slovensko. Maďarská časť uhorskej šľachty prevažne kolaborovala s tureckými okupantmi proti Uhorsku. To naštartovalo Maďarov k popretiu odkazu svätého Štefana a koncom 18. storočia sa začali povyšovať nad ostatné národy v Uhorsku. Postupne sa rozbehla brutálna maďarizácia a maďarský teror voči ostatným národom v Uhorsku bol taký, že Uhorsko dostalo prezývku Žalár národov. Cynicky a paradoxne viedli Maďari tento teror akože pod svätým Štefanom.
Samozrejme takým brutálnym popretím odkazu svätého Štefana prišlo k zániku Uhorska v roku 1918. Zdecimované národy a národnosti sa osamostatnili. V Trianonskej zmluve zánik Uhorska bol podpísaný nástupníckymi štátmi Uhorska (Česko-Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Juhoslávia) a spojencami (USA, Británia, Francúzsko, Taliansko). Tak je aj medzinárodnoprávne dnes Slovenská republika nástupca Uhorska.
Uhorsko tak rozbili tí, proti ktorým svätý Štefan bojoval – Maďari. Neviem kedy už Maďarom ich schizofrénia povolí pochopiť čo robia a to, že keď ešte raz rozpútajú vojnu proti svojim bývalým bratom a teraz susedom tak zanikne aj Maďarsko.
Svätý Štefan bol viac slovenský kráľ ako maďarský. Sloveni-Slováci ho dosadili na trón a pomohli mu založiť uhorský štát proti maďarským pohanom. Svätý Štefan v Komárne na koni a so slovenským znakom na zástave je na stráži pred tými Maďarmi, ktorí chcú kradmo siahnúť na Slovensko, tak ako to odkázal pred tisíc rokmi.

Razin