Slovenská pospolitosť

Počasie

Náš web

Vlastenci.cz

anti communism

Komunisti ZAVRAŽDILI 90 MILIÓNOV ĽUDÍ!!!

Komunisti ZAVRAŽDILI 90 MILIÓNOV ĽUDÍ!!!

Dejiny slovenskej štátnosti II. – Uhorsko/pokračovanie slovenskej štátnosti v mnohonárodnom štáte

Sloveni (starí Slováci), maďarský kmeňový zväz  a iné národnosti po porážke maďarských kmeňov Bavormi začali na troskách Slovenskej ríše v druhej polovici 10. storočia budovať nový štát Uhorsko. Keď sa proti prvému uhorskému kráľovi Štefanovi (korunovaný v roku 1.000) vzbúrili pohanské maďarské kmene výraznú pomoc mu poskytli slovenskí šľachtici Hunt a Poznan. Grófsky rod Hunt-Poznanovcov jestvoval ešte v 15. storočí. Kráľ Štefan I. svätý (z dynastie Arpádovcov, dynastia vymrela po meči roku 1301) založil Uhorsko ako štát mnohých jazykov a chcel aby to tak aj zostalo.  Arpádovci si brali za manželky Slovanky.
Maďari sa tomuto odkazu svätého Štefana spreneverili koncom  18. storočia a preto uhorský štát v 1918 zanikol. Štátny jazyk v Uhorsku bola latinčina. Po začatí brutálnej maďarizácie maďarčina. Boli pokusy aj s nemčinou ale tá sa vôbec neujala. Maďarov ani v čase najtvrdšej maďarizácie a falšovania štatistík nebolo v Uhorsku viac ako 30 percent. Uhorsko nebolo maďarský štát. Uhorsko bol mnohonárodný štát.  Natio hungarica – uhorský národ bola len kozmopolitná uhorská šľachta prevažne nemaďarská. Dnes sa maďarská propaganda snaží vyhlásiť Slovenskú republiku za mnohonárodný štát aby ho mohla rozdeliť. To je ich iredentistické zneužívanie pojmu národná menšina namiesto správneho národnostná menšina. Klamú, Slovenská republika je národný štát Slovákov a Maďarsko je národný štát Maďarov.
Hranice Uhorska dosiahli sever Slovenska až v 11. storočí. Nitrianske kniežatstvo malo ešte dlho do začiatku 12. storočia veľkú samostatnosť a slúžilo ako čakáreň pre nasledovníkov uhorského trónu. O ovládnutie jadra Slovenskej ríše (západné Slovensko a Morava) sa dlho bojovalo medzi Uhrami, Čechmi a Poliakmi. Padli tomu za obeť cirkevné archívy. Tradícia slovenskej štátnosti trvala až do konca 12. storočia. Podobnú samostatnosť ako Nitrianske kniežatstvo si udržiaval aj ďalší pozostatok slovenskej ríše – Bihorské kniežatstvo (aj Bycharské) neskôr známe ako Sedmohradsko (Transylvánia). Dnešná rumunčina je románsky jazyk tj. modifikovaná latinčina,  z veľkou zásobou slovanských slov.
Po 10.storočí prichádzali na Slovensko Nemci ako takzvaní Hostia. Rozvíjali baníctvo a aj iné odvetvia. Zvlášť silne pozývali Nemcov uhorskí panovníci po ničivom tatárskom vpáde 1241/1242 a to na Spiš (Zips), stredné Slovensko (Hauerland) a do okolia Bratislavy (Pressburg). Známe sú národnostné spory medzi slovenskými a nemeckými mešťanmi v Žiline (1381) a v Trnave (1463), ktoré riešil uhorský panovník. Nemci výrazne prispeli k hospodárskemu rozvoju Slovenska ako najpriemyselnejšej časti Uhorska.
V slovenskom jazyku sa v 12. storočí zmenilo „g“ na „h“. V niektorých slovách prevzatých zo slovenčiny do maďarčiny sa zachovalo. Napríklad sziget – sihoť (ostrov), gazda – hospodár.
Počas panstva Čákovcov – Matúša Čáka Trenčianskeho, pána Váhu a Tatier na začiatku 14. storočia uhorský kráľ fakticky nevládol na území skoro celého dnešného Slovenska. Na Matúšovom dvore v Trenčíne sa hovorilo slovensky. V 14. storočí sa v Uhorsku (najmä na území dnešného Slovenska), ťažilo najviac vzácnych kovov na svete (asi 40% svetovej produkcie). Uhorsko v tomto období bolo jednou z najbohatších štátov sveta.
15. júna 1389 (na deň svätého Víta – Vidov dan) Turci porazili Srbov na Kosovom poli a Osmanská ríša sa stala susedom Uhorska.
V 14. storočí začala valašská kolonizácia. Prebiehala po vonkajšej strane Karpát z Valašska cez Ukrajinu,  Poľsko na Slovensko a Moravu. Trvala do 17. storočia. Maďarom trvalo stovky rokov, a to nútene a systematicky, vyrobiť zo Slovákov Maďarov.
Tiež sa na Slovensku objavili cigáni. Z Indie si priniesli kastový systém a postavenie najnižšej kasty. Doteraz sa ho držia a delia sa na rôzne kastové skupiny  a slabo sa integrujú do spoločnosti. Názov dostali v Byzancii – Athinganoi. Rasistický novonázov Róm (Neróm je v preklade Nečlovek) je násilne presadzovaný ideológiou politickej korektnosti. Pôvodne kočovníci sa venujú remeslám ako je kováčstovo, korytárstvo, … a sú ľudoví hudobníci. Prispôsobeným cigánom sa hovorí bieli cigáni. Komunisti im chceli pomôcť ale pritom naučili cigánov sociálnemu príživníctvu.
V 15. storočí Slovensko veľmi trpelo pustošením husitov, sirotkov, táboritov a bratríkov. Bojoval proti nim uhorský kráľ Žigmund, ktorý bol zároveň aj nemecký cisár. Husiti vplyvom češtiny zaviedli pre nás českou príponou –ak meno Slovák s pôvodného Slovän (Sloven) a meno Slovän postupne vymizlo hoci sa udržalo v tvaroch názvu krajiny Slovensko, a v názve žien Slovenka.    V roku 1465 pápež založil v Bratislave univerzitu Universitas Histropolitana. Nemci vtedy označovali Slovensko ako slowakisches Land.
V bitke pri Moháči 1526 Turci porazili uhorské vojsko a na území dnešného Maďarska vznikol budínsky vijálet (budínsky pašalík).
V 16. storočí sa Uhorsko dostalo do moci dynastie Habsburgovcov, rakúskych panovníkov. Turci obsadzovali s pomocou maďarskej časti uhorských šľachticov Uhorsko. Na Slovensko prichádzali utečenci – Maďari, Srbi, Chorváti. Zrejme preto vyhlásil trnavský magistrát v 1551 – Títo maďarskí psi nám nikdy nepanovali a panovať nebudú. Bratislava sa stala korunovačným mestom uhorských kráľov a Ostrihomské arcibiskupstvo sa presťahovalo do Trnavy.  Po dobytí Pešti Uhorsko fakticky na čas zaniklo a zvyšok – približne dnešné Slovensko prešiel pod priamu správu rakúskeho cisára. Slovensko veľmi trpelo tureckým pustošením. Turci vtedy nazývali Slovensko – tót vijálet (slovenský kraj).  Slovensko sa často označovalo aj názvom Biele Uhorsko.
V 17. storočí pokračovali protihabsburské povstania s tureckou podporou a sedliacke povstania. Boje sa odohrávali väčšinou na Slovensku. Dokonca bol vyhlásený aj slovenský štát – Tót impérium. U maďarského etnika, ktoré dovtedy tvorilo 20 percent obyvateľov Uhorska, sa začal presadzovať s podporou Turkov nacionalizmus.  V 1683 poľský kráľ Jan Sobiesky porazil Turkov pri Viedni a tým začal ústup Turkov zo strednej Európy.
V Trnave založil 1635 kardinál Peter Pázmáň Trnavskú univerzitu. V 1770 cisárovná Mária Terézia založila Banskú akadémiu v Banskej Štiavnici – prvú banskú univerzitu na svete. Pre chudobných Slovákov bolo kňazské povolanie jedinou možnosťou vyššieho vzdelávania.. Veľa sa síce odnárodnilo ale vysoké množstvo kňazov pracovalo pre slovenský národ v čase maďarizácie. Kardinál Alexander Rudnay, ostrihomský arcibiskup a primas Uhorska, vyhlásil – Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.
V 1776 sa dobrodruh, vojak, cestovateľ Móric Beňovský, rodák z Vrbového, stal kráľom Madagaskaru (ampansakabé).
Koncom 18. storočia Maďari odhodili svätoštefanskú ideu a pod vplyvom slobodomurárskeho hnutia pod ideou „veľkej francúzskej revolúcie“, ktorá hlásala falošné idei rovnosti a bratstva, urobila zo všetkých národov, ktoré žili vo Francúzsku Francúzov, chceli urobiť zo všetkých národov, ktoré žili v Uhorsku Maďarov, čím chceli násilne pretvoriť Uhorsko na maďarský národný štát .V Uhorsku sa v tom čase všade dalo dohovoriť slovensky, nemecky a latinsky, ale maďarsky nie. Mestá boli slovensko-nemecké. Kozmopolitné Natio Hungarica sa začalo meniť na maďarské. Nemaďarské národy a národnosti odmietli premenu uhorského politického národa na maďarský etnický národ. Ako odpoveď na maďarizáciu. začal proces slovenského národného obrodenia. Katolícky kňaz Anton Bernolák kodifikoval spisovnú slovenčinu 1787 na základe kultúrnej trnavčiny a  500 členov jeho Slovenského učeného tovarišstva započalo národnobuditeľskú prácu.
Luterán Ľudovít Štúr v roku 1843 kodifikoval spisovný jazyk na základe stredoslovenského nárečia a tento sa ujal. 20 Štúrovcov výrazne pohlo slovenským národom. Prvú gramatiku zostavil Martin Hattala. Prvú českú gramatiku zostavil Slovák Vavrinec Benedikt Nedožerský.
V roku 1848 Maďari povstali za svoje národné práva. Pritom bez záujmu o ostatné uhorské národy. Slováci podľa nich nejestvovali hoci maďarskí vodcovia Šándor  Petöfi (Alexander Petrovič) a Lajoš Kosuth (Ľudovit Košút) boli čisto slovenského pôvodu. Štúrovci na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom zorganizovali dobrovoľnícky zbor a na strane Habsburgovcov proti nim bojovali. S financovaním výpravy výrazne pomohol srbské knieža Obrenovič oproti českým sľubom. Maďari popravovali slovenských dobrovoľníkov napríklad Šuleka a Holubyho pri Hlohovci, Juraja Langsfelda,  Ignáca Grossmana. Keď chceli Maďari popraviť básnika Janka Kráľa Chorvát bán Jelačič odkázal Maďarom: Každého Maďara ktorý mi na pochode padne do rúk na najbližšom strome dám obesiť. Habsburgovci neskôr na svoje sľuby Slovákom zabudli. Maďarských revolucionárov porazili rakúskym panovníkom privolané ruské cárske vojská pri Világoši (dnes Širia v Rumunsku). Úradným jazykom v Uhorsku sa stala nemčina.
Ľudovít Velislav Štúr bol silný antikomunista a Karl Mordechai Marx ho označil za nebezpečného človeka a slovenský národný pohyb za kontrarevolúciu. Ľudovít Štúr presadzoval panslavizmus a rusofilstvo. Za panslavizmus sa v  Uhorsku zatváralo. Iný tvorca židoboľševizmu Fridrich Engels predpovedal zmiznutie Slovanských národov z povrchu zemského a nazval to pokrok.
Maďari sa dohodli v roku 1866 s Rakúšanmi a prišlo k rakúsko – maďarskému vyrovnaniu. V Rakúsko – Uhorsku nastal dualizmus respektíve personálna únia. Rakúsky cisár bol zároveň aj uhorským kráľom. Maďarizácia sa stala štátnou politikou a maďarčina štátnym jazykom Uhorska.  Začalo najhoršie obdobie slovenských národných dejín. V službách maďarizácie často verne slúžili Židia. Nesmutne známy je Béla Grunwald. Ten založil kultúrny spolok na výrobu Maďarov zo Slovákov FEMKE (Felvidék …). FEMKE realizoval únosy detí zo slovenských stolíc na Dolnú zem do maďarských rodín na prevýchovu, v skutočnosti za otrokov. Uhorský predseda vlády Koloman Tisza je známy výrokom – Slovenského národa niet.
Chazarskí Židia (Aškenázi) prichádzali v obrovských množstvách do Uhorska z Haliče (Poľsko). Venovali sa obchodu, remeslám, úžere, krčmárstvu a počas tureckej okupácie obchodu s otrokmi. Časom vznikla obojstranná nenávisť slovensko – židovská. Uhorskí panovníci často obmedzeniami postupovali proti židovskému vykorisťovaniu (zákaz úžery po pohromách) ale často aj Židov podporovali (napríklad zákazom spolkov triezvosti na žiadosť židovských krčmárov). Ľudovít Štúr o Židoch napísal – Tento cudzí národ, nespojený nijakým putom s našim národom, národ, ktorý zo zásady zavrhoval kresťanstvo a preto nepoznal lásku k blížnemu. Bezohľadne vyciciaval v svoj prospech úbohý ľud a snažil sa ho morálne rozložiť, nemilosrdne ho pripravoval o majetok. Mukám a utrpeniu ľudu nebolo konca-kraja. Odtiaľ pramení hlboká antipatia našich kmeňov voči tomuto Bohom zabudnutému národu.
V roku 1869 vznikol Spolok svätého Vojtecha. V roku 1863 Slováci založili Maticu slovenskú, prvým predsedom sa stal katolícky biskup Štefan Moyzes a podpredsedom evanjelický superintendent Karol Kuzmány. V roku 1875 ju Maďari zatvorili bez udania dôvodu. V uhorskom sneme sa proti zavretiu postavil Srb Svetozár Miletič. Slováci tam kvôli maďarskému teroru nemali zástupcu.   V roku 1870 vznikla Slovenská národná strana (SNS) a v roku 1906 Slovenská ľudová strana (SĽS – neskôr s prívlastkom jej zakladateľa a predesedu, Hlinkova – HSĽS).
V Uhorsku nebolo všeobecné volebné právo až do jeho konca. Voliť mohli len šľachtici, a majetní a vzdelaní ľudia a ženy nemohli voliť vôbec. Celkovo mohlo voliť 5 percent občanov. Nevolilo sa tajne ale verejne a tak sa dalo zastrašovať a vydierať. Volebné podvody a perzekúcie Slovákov nemali konca kraja.
V roku 1907 v Uhorsku prijali Apponyiho zákony čo znamenalo totálnu maďarizáciu školstva. V Černovej pri Ružomberku chceli aby im novopostavený kostol vysvätil ich rodák Andrej Hlinka.. Žandári na rozkaz maďarskej moci situáciu na ulici riešili vražednou streľbou (15 zastrelených, 54 ranených, 39 odsúdených). Andrej Hlinka bol v tom čase na turné na Morave a v Čechách o česko-slovenskej vzájomnosti a mal veľký úspech. Za Slovákov sa postavili medzinárodné osobnosti ako nositeľ Nobelovej ceny Björnstjerne Björnson, škótsky novinár Róbert Wiliam Seton – Watson (Scotus Viator) a Lev Nikolajevč Tolstoj.  Kôň maďarizácie už skapínal ale ešte kopal. Andrej Hlinka – Mňa nepremeníte! Mňa nezlomíte! Slovákom som sa narodil, Slovák som a Slovák budem!
Napriek všetkému Uhorsko bolo aj slovenský štát. Uhorskí králi boli aj slovenskí králi. Česko-Slovensko bolo jedným z právnych nástupcov Uhorska podľa medzinárodných zmlúv a teda Slovenská republika je jedným z právnych nástupcov Uhorska.

Razin