Slovenská pospolitosť

Počasie

Náš web

Vlastenci.cz

anti communism

Komunisti ZAVRAŽDILI 90 MILIÓNOV ĽUDÍ!!!

Komunisti ZAVRAŽDILI 90 MILIÓNOV ĽUDÍ!!!

Dejiny slovenskej štátnosti I. – Slovenská ríša/prvá slovenská štátnosť

Kde začína úsvit slovenských dejín ? Archeologické vykopávky a písomné pramene potvrdzujú nepretržité kontinuálne osídlenie dnešného Slovenska najmenej od 5. storočia.
 Najnovšie sa objavili informácie o genetickom výskume Slovákov. Podľa nich má 85 percent Slovákov DNA zhodnú s DNA obyvateľov Slovenska spred 8.0000 a viac rokov. To by svedčilo o pozoruhodnej stabilite slovenského národa a nášho územia. Zaujímavý je spoločný jazykový základ Slovanov s Germánmi spred 7.000 rokov. A sú Slovania (Venédi) pôvodní obyvatelia celej Európy ? Nemeckí historici nazvali teóriu o príchode Slovanov do strednej Európy v 5.storočí od Dnepra a Dnestra posmešne Mückenflugstheorie .
V skutočnosti (alebo práve preto) si Slováci nezakladajú na rasovej a etnickej čistote tak ako Nemci alebo Židia a napriek viacerým ázijským inváznym vlnám (Huni, Avari, Chazari, Maďari, Kumáni, Tatári, Turci) nie sú nijak zvlášť zvonka ovplyvnení. Paradoxne Maďari, ktorí si zakladajú na ugrofínskych ázijských predkoch, majú menej ázijskej krvi ako my a najmenej polovicu krvi majú slovenskej. Béla Bugár o vzniku maďarského národa hovorí – Turul  oplodnil Emlöke a z toho vznikol maďarský národ.
Sú dve možnosti vzniku mena nášho národa. Či sa od všetkých všeobecne Slovänov (čiže Slovanov, Slávov, …) odčlenili jednotlivé slovanské národy a nám zostalo pomenovanie Slovän, Sloven (Slovák) alebo či podľa našich predkov Slovänov pomenovali všetky ostatné slovanské kmene a národy je v podstate pre nás rovnako zaujímavé.
Zdroje o Slovänoch, Slovákoch, Slovanoch  sú hlavne z byzantských, franských, arabských a rímskych (vatikánskych)  zápisov.
Slováci sa skôr môžu pochváliť vlastnou pôvodnou jedinečnou kultúrou čím sa odlišujeme od svojich niektorých susedov.
Napriek krajovým odlišnostiam, ktorých rozmanitosť v reči, kroji, mentalite je obdivuhodná, západniari, východniari, stredniari, gorali aj diaspory na Dolnej zemi všetci  tvoria jednotný národ.
Počiatky slovenskej štátnosti nachádzame u panovníka Sama a jeho ríši – nadkmeňového zväzu. Sloväni si zvolili kupca Sama na svoje čelo a úspešne povstali proti Avarom v 7. storočí. Centrum Samovej ríše bolo na západnom Slovensku a priľahlých územiach Moravy a Rakúska  V 9. storočí za rozmachu Slovänov už žiadne kmene na Slovensku nenachádzame čo znamená, že stredoveký Slovänský národ už  dokončil svoj vývin na rozdiel od napríklad Českého národa, ktorý v tom čase bol ešte v kmeňovom štádiu (známych je 14 kmeňov).
Či sa prvý jasne slovenský štátny útvar volal Slovänská zem (Slovenskaja zemľa) ako píše ruský Nestor, Slougenzin marcham (Slovänské pohraničie) ako píše Ľudovít Nemec Koceľovi na Blatenské jazero (Balaton), Regnum Slavonicae (Slovenské kráľovstvo) ako píše pápež Ján VIII alebo Veľká (či Ďaleká?) Morava – Moravia Megalé ako píše byzantský cisár Konštantín Porfyrogenetus nie je smrteľne dôležité. Poznáme prvých panovníkov-kniežatá Pribinu, Mojmíra, Rastislava a prvého slovenského kráľa Svätopluka. Poznáme zo záznamov Cividalského kláštora jeho manželku Zemežízňu, poznáme kňaza Slavomíra, ktorý až na nátlak nastúpil do čela Slovänov proti Frankom počas Svätoplukovho zajatia, poznáme šľachtica Zbraslava / Braslava / Vratislava, po ktorom je pomenované hlavné mesto Bratislava. Svätý Štefan zakladateľ uhorského štátu razil mince s nápisom Raslava.
Slovänský národ obýval celú Dunajskú kotlinu od Moravy v Česku, väčšiny Rakúska cez Slovensko a Maďarsko až na Ukrajinu a do Rumunska. V 9. storočí patril medzi najväčšie slovanské národy.
Prvé začiatky kresťanstva, keď si odmyslíme Rimanov na rímskej hranici na Dunaji – Limes Romanus a ich pobyte na Slovensku, priniesli írsko-škótski misionári v 8. storočí. Pred tým je ešte známe pôsobenie ariánskej cirkvy na našom území.  Túto niekdajšiu hypotézu už dnes jednoznačne dokázali archeologické nálezy v Bojnej. V 828 dal prvý známy slovenský panovník Pribina vysvätiť kostol v Nitre – prvý známy kostol v strednej a východnej Európe.
Príchod solúnskych bratov Metoda (aj svätý Metod) a Konštantína (po vstupe do kláštora v Ríme Cyril, preto svätý Cyril) znamenal obrovský kultúrny posun pre Slovänov – Slovákov, Slovanov a aj pre celú Európu. Z Konštantínovho písma hlaholika sa neskôr vyvinula cyrilika a tá dala základ azbuke – dnešnému písmu viacerých slovanských národov. Konštantínov úvod k evanjeliu – báseň Proglas je kultúrny počin európskej hodnoty. Úryvok :
verš 9                A preto čujte, čujte toto, Sloväni:
verš 10   dar tento drahý vám Boh z lásky daroval,
verš 23   počujte všetci, celý národ slovänský,
verš 24   počujte Slovo, od Boha vám zoslané,
Už samotné vyslanie solúnskych bratov byzantským cisárom Michalom III. znamenalo medzinárodnú akceptáciu slovenského kráľa v Európe. Vynikajúcim diplomatickým úspechom bolo pápežskou bulou  Industriae tuae v roku 880 zaradenie slovänského jazyka ako štvrtého oficiálneho povoleného bohoslužobného jazyka na svete po gréčtine, latinčine a hebrejčine. Svätého Cyrila a svätého Metoda vyhlásil pápež Ján Pavol II. za spolupatrónov Európy spolu s  svätým Benediktom. Kultúrny vplyv svätých Cyrila a Metoda je tak obrovský, že niektorí Nemci dnes tvrdia, že Solúnski bratia vymysleli Slovanov.
Centrom Svätoplukovej ríše bolo západné Slovensko – Nitrianske kniežatstvo a časť dnešnej Moravy. V čase najväčšieho rozmachu zahrňovala Lužické Srbsko, Čechy, Poľsko po Krakov, Slovensko, Panóniu a Sedmohradsko. Čechov dal kráľ Svätopluk pokrstiť ale aj tak boli pripojení k jeho ríši najviac 5 rokov . Potom sa odtrhli, s Frankami bojovali proti Slovänom a odvtedy patrili do Rímskej ríše národa nemeckého.
Kráľ Svätopluk nechal pokrstiť náčelníka kmeňa Čechov Bořivoja biskupom Metodom v roku 882. Knieža Bořivoj sa stal zakladateľom dynastie Přemyslovcov.
Kráľ Svätopluk povolil utekajúcim ugrofínsko-tureckým kmeňom (dnes známym ako starí Maďari) sa usadiť za riekou Tisou. Je snaha Maďarov do dnešného dňa o obsadenie Slovenska obavou, že im slovenský panovník môže zrušiť toto povolenie ? Frankovia využili maďarské kmene na boj proti Slovänom. Maďari prebrali od Slovänov slová, ktoré nepoznali a to najmä poľnohospodárske, cirkevné a administratívne a zemepisné názvy. Maďarčina obsahuje 1.000 slov ugrofínskych a vyše 1.400 slovenských.
Svätoplukova ríša bol slovenský štát, pretože jej centrum bolo na Slovensku a tiež bol kodifikovaný slovänský cirkevný jazyk a to dokonca medzinárodne. Slovänský jazyk je v základných črtách totožný so súčasnou slovenčinou. Zánikom ríše zanikol štát ale nezanikla slovenská štátnosť. Zánik slovenskej ríše vidím v dvoch príčinách. Ríša bola vyčerpávaná neprestajnými vojnami s Frankami už od Rastislava. Kráľ Svätopluk sa nechal ovplyvniť franským kňazom Wichingom a vyhnal slovänských kňazov a predal ich do otroctva Židom.

Razin